2009.11.19 – Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany

2005.04.21 – Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany

1997.11.20 – Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany

1994.10.12 – Grosse Freiheit, Hamburg, Germany

2015.11.07 – Hamburg Sporthalle, Hamburg, Germany