1993.04.30 – Mayday ’93, Westfalenhalle, Dortmund, Germany

2006.04.30 – Mayday Festival 2006, Dortmund, Germany