2005.03.10 – The Metro Nightclub, Melbourne, Australia

1998.01.20 – Metro Nightclub, Melbourne, Australia

1998.01.21 – Metro Nightclub, Melbourne, Australia

1997.01.22 – Metro Nightclub, Melbourne, Australia

1997.01.28 – The Metro Theatre, Sydney, Australia

1997.01.29 – The Metro Theatre, Sydney, Australia