2009.05.18 – 9:30 Club, Washington, USA

2006.03.23 – Nation, Washington, USA

1998.06.16 – 9:30 Club, Washington D.C., USA

1997.05.31 – HFStival, Washington D.C., USA